Bærekraftig

  • Direkthilfe
  • Produkter

Bærekraftig

Økologisk ansvarlighet

Vi forplikter oss til å behandle miljøet på en ansvarlig måte. Tanken på bærekraft går som en rød tråd gjennom hele vårt firmas historie. Vi har allerede i mange år satset på en miljøvennlige og ressursbesparende produksjonsprosess samt bruk av trygge materialer som kan gjenvinnes. Vi behandler for eksempel bare CFC-fri og miljønøytral skumplast som produseres i samsvar med de nyeste miljøkravene.

 

Produktene våre skaper et sunt inneklima

Mange av tetningsproduktene våre er merket med GEV-tegnet EMICODE® EC1 PLUS for "svært lave utslipp". Plassering i premiumklassen til Gemeinschaft Emissions-kontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV) (Fellesskapet for emisjonskontrollerte montasjematerialer, klebestoffer og byggeprodukter) betyr førsteklasses sikkerhet mot luftforurensning. Produsenter og utbyggere har derfor en garanti for at disse produktene ikke avgir skadelige stoffer i luften, og at de ikke kan utgjøre en helserisiko.

 

Tetningsbåndsortiment sertifisert for bærekraftig bygging

Bærekraftig bygging begynner med byggeproduktene. Vi har miljødeklarert (EPD) våre tetningsbånd av polyuretan og polyetylen og sørget for at de er kontrollert og sertifisert i henhold til europeisk standard ISO 14025 og prEN 15804. EPD-merket inneholder viktig, kvantifisert miljøinformasjon om våre PU- og PE tetningsbånd. Blant annet gir miljødeklarasjonen informasjon om energi- og ressursforbruk og opplysninger om i hvilken grad tetningsbåndene våre bidrar til drivhuseffekt, forsuring, overgjødsling, nedbryting av ozonlaget og smogdannelse. Dessuten gir det informasjon om tekniske egenskaper som brukes ved bedømmelse av tetningbåndenes ytelsesevne i bygninger, dvs. informasjon om levetid, varme- og lydisolering eller påvirkning på innendørs luftkvalitet. Av EPD-merket fremgår det tydelig at tetningsbåndene våre ut fra en samlet betraktning allerede i dag er ytterst energibesparende, og at bruken av den har en bærekraftigpositiv innvirkning på energiforbruket og dermed hele den økologiske balansen.

 

Reduksjon av CO2-fotaftrykk

Vi oppfatter reduksjon av CO-fotaftykk som en del av vår miljøpolitikk.For eksempel har vi ved å installere et solcellesystem på taket klart å redusere CO-fotavtrykket til firmaets bygning. Dette anlegget produserer i dag hvert år i gjennomsnitt rundt en femdel av strømforbruket vårt. Dermed yter vi også her vårt bidrag til å oppnå de klimamål som ble vedtatt med Kyotoprotokollen og de påfølgende konferansene på Bali og i København. Som produsent av energibesparende og bærekraftige tetningsløsninger ser vi oss forpliktet til å bedre våre produkters innvirkning på miljøet.

 

Med bærekraft forstår vi at vi i alt det vi gjør må påta oss et ansvar for at jorden blir et godt sted å leve også i fremtiden.

Derfor bør du også bruke "blå teknologi" fra ISO-Chemie!

 

Tetningsbåndsortiment sertifisert for bærekraftig bygging

I mars i år ble ISO-Chemie sertifisert i henhold til miljøstyringssystemet ISO 14001. Som produsent av energieffektive og bærekraftige tetningsløsninger, er det viktig for ISO-Chemie å kunne tilby en kontinuerlig utvikling både med tanke på våre produkter og miljøaktiviteter. Derfor er det viktig for ISO-Chemie at den sertifiseres i henhold til miljøstandard ISO 14001.